Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju.

Reklamacje i zwroty

Gwarancja i reklamacje

 1. Każdy zakupiony produkt posiada kartę z instrukcją pielęgnacyjną.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego, będącego Konsumentem, zgłoszonej do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące rękojmię za wady przy sprzedaży.
 4. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu jakim jest paragon lub faktura VAT.
 5. Aby zgłosić reklamację zakupionego przedmiotu lub roszczenia z tytułu gwarancji należy przesłać, na adres Sklepu listem poleconym zawierającym następujące dane: opis zakupionego produktu, przyczynę reklamacji, wskazanie daty zakupu towaru, kiedy wada została zauważona, żądanie zgłaszającego, wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy niezgodności towaru z umową, oraz dołączyć dowód zakupu, jak również reklamowany przedmiot. W celu złożenia reklamacji można również skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego tutaj.
 6. Rozpatrzenie reklamacji w stosunku do Konsumenta następuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia Sprzedającemu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje następnie o terminie w jakim nastąpi naprawa lub wymiana towaru.
 7. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Rodlew Qmd sp. z o.o. ul Przemysłowa 4C, 44-203 Rybnik.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Rodlew QMD sp. z o.o. , ul Przemysłowa 4C, 44-203 Rybnik, e-mail sklep@akcesorianagrobkowe.pl , telefon 32 422 00 10, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.akcesorianagrobkowe.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.”
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.”
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
 5. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza w celu dokonania odstąpienia od umowy
 6. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego przesłanie na adres Rodlew Qmd sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4C ,44-203 Rybnik.
 7. Koszty nadania przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. W razie wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, na podany w oświadczeniu o odstąpieniu numer rachunku bankowego lub w inny sposób tam wskazany
 9. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego. W przypadku nieodebrania produktu przez klienta, zaliczka w wysokości 25% wartości przedmiotu zostaje zatrzymana na pokrycie kosztów produkcji.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. 7.1 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  2. 7.2 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  3. 7.3 zawartej w drodze aukcji publicznej;
Cały regulamin dostępny pod adresem: Regulamin sklepu