Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Akcesoria nagrobkowe

Czym jest akt zgonu?

Czym jest akt zgonu?
Akt zgonu to akt stanu cywilnego, który prawnie rejestruje śmierć danej osoby. Wchodzi on tym samym w skład księgi stanu cywilnego. Kwestię zgłoszenia zgonu szczegółowo reguluje ustawa dotycząca cmentarzy i chowania zmarłych, przyjęta 31 I 1959 roku. Zgon - nie licząc pewnych wyjątkowych przypadków - należy zarejestrować w urzędzie stanu cywilnego odpowiednim dla miejsca, w którym on nastąpił.

Kto powinien zgłosić zgon?

Obowiązek zarejestrowania zgonu dotyczy członków rodziny bądź pewne określone podmioty. Prawo obliguje do tego dzieci zmarłego, małżonka, innych krewnych albo powinowatych zmarłego, administratora budynku, w którym miał miejsce zgon, współlokatora mieszkania, które dzielił on ze zmarłym, osobę będącą świadkiem zgonu albo osobę, która mogła go bezpośrednio i samodzielnie stwierdzić. W przypadku, gdy śmierć następuje w szpitalu albo innego rodzaju zakładzie za rejestrację zgonu odpowiada ów szpital albo zakład.

Termin zgłoszenia zgonu oraz dokumenty niezbędne do wydania aktu zgonu

Polskie prawo stanowi, że o śmierci danej osoby należy poinformować Urząd Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od jej nastąpienia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zmarły przed śmiercią cierpiał na chorobą zakaźną, która spowodowała zgon. Wówczas konieczne jest zgłoszenie się do urzędu stanu cywilnego maksymalnie do dwudziestu czterech godzin od stwierdzenia śmierci. Akt zgonu może być sporządzony po okazaniu dowodu osobistego osoby zmarłej oraz jej karty zgonu, którą wydaje lekarz. W przypadku, gdy zmarłym był cudzoziemiec, należy dostarczyć do urzędu jego paszport. Warto również wiedzieć, że za rejestrację zgonu oraz opracowanie przez Urząd Stanu Cywilnego aktu zgonu nie są pobierane żadne opłaty. Kierownik wspomnianego urzędu wydaje osobie zgłaszającej akt zgonu oraz trzy skrócone odpisy aktu zgonu, za które również nie pobiera się żadnych płatności.

Co wchodzi w skład aktu zgonu?

Akt zgonu ma ściśle określoną budowę. Zawiera on informacje o miejscu, godzinie oraz dacie zgonu (ewentualnie odnalezienia ciała). Ponadto w jego skład wchodzą podstawowe dane o zmarłym, w tym imię bądź imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, stan cywilny oraz miejsce zamieszkania. Pracownik urzędu stanu cywilnego zapisuje w nim również imiona i nazwiska rodowe rodziców osoby zmarłej oraz imię bądź imiona, nazwisko i nazwisko rodowe jej małżonka. W akcie zgonu powinna także znaleźć się adnotacja informująca o nazwisku i imieniu lub imionach zgłaszającego zgon oraz o jego miejscu zamieszkania. Jeżeli zgon rejestruje przedstawiciel szpitala, w tym miejscu podaje się nazwę i adres szpitala albo zakładu, w którym nastąpiła śmierć.
 mar 27, 2019