Dofinansowanie z UE - Ochrona wzorów przemysłowych
RODLEW QMD Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie projektu: „Zgłoszenie 40 wzorów wspólnotowych dla nowych projektów akcesoriów nagrobkowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I”, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” – POIR.02.03.04-IP.03-00-001/16.

 

W ramach projektu Spółka podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu procedury nabycia 5-letniej ochrony własności przemysłowej 40 wzorów unijnych na terenie 28 krajów Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie procesu ich komercjalizacji. W ramach umowy Spółka uzyska dofinansowanie w wysokości 50% wartości projektu. Całkowita wartość projektu wynosi PLN 39’100,-. Wartość dofinansowania PLN 19’550,-

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy zadania: 1 – została opracowana dokumentacja zgłoszeniowa do ochrony na okres 5 lat 40 wzorów nowych produktów na obszarze UE, 2 – Wniesiono opłaty urzędowe za zgłoszenie i 5-letnią ochronę dla 40 wzorów zgłoszonych jednocześnie w jednej klasie, 3 – Zrealizowano zadania komercjalizacji wzorów na rynku UE.

 

Zarząd RODLEW QMD Spółka z o.o. z siedzibą w Rybniku.